ROLNICTWO PRECYZYJNE – NDVI – INWENTARYZACJA SZKÓD ŁOWIECKICH

Badanie i ocena stanu środowiska w celu rejestracji zachodzących w nim zmian czyli tzw. monitoring środowiska wymaga stałych obserwacji powierzchni Ziemi, szczególnie w przypadku rolnictwa.

Inwentaryzacja fotogrametryczna terenów zielonych na obszarze powiatu mińskiego (2)

W ostatnich latach odnotowuje się znaczący rozwój rolnictwa precyzyjnego czyli gospodarki wspomaganej komputerowo. Polega ona głównie na gromadzeniu
i analizie danych o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie danego pola.

ndvi rolnictwo precyzyjne

Zmiany zachodzące w roślinności, w trakcie poszczególnych etapów wegetacji są pomyślnie rejestrowane na podstawie wskaźników roślinnych obliczanych ze zdjęć satelitarnych.  Jednym z najstarszych i najlepiej udokumentowanych wskaźników roślinnych jest znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Stanowi on idealne narzędzie do określania kondycji roślin.  Znajduje zastosowanie nie tylko w rolnictwie precyzyjnym lecz również leśnictwie oraz innych badaniach zjawisk przyrodniczych.

NDVI opiera się na kontraście pomiędzy odbiciem w paśmie bliskiej podczerwieni (NIR), a absorpcji światła w paśmie czerwieni (RED).  W postaci klasycznej NDVI przyjmuje wartości od -1 do 1. Dla obiektów natury nieożywionej wskaźnik przyjmuje zwykle wartości bliskie 0. Im wyższe jest odbicie NIR, a mniejsze RED, tym rośliny są bardziej zielone,  a wskaźnik wegetacji wyższy. Dzieje się tak, ponieważ chlorofil zawarty w roślinach odpowiada za pochłanianie promieniowania czerwonego, a miękisz gąbczasty odbija promieniowanie podczerwone. W uproszczeniu zatem, można założyć, że im wyższa wartość NDVI tym większa ilość biomasy. Przykładowo:

Wskaźnik NDVI Obiekt przyrodniczy
-0.2 - 0 wody
0 - 0.2 gleby odkryte
0.3 - 0.4 roślinność sucha lub słaba
0.5 - 0.8 zielona zdrowa roślinność
Fotogrametria lotnicza w rolnictwie precyzyjnym (1)

W praktyce wskaźnik ten pomaga wskazać obszary o słabszej wegetacji,
co pozwala na szybką i właściwie ukierunkowaną interwencję, po szczegółowym rozpoznaniu problemu. Zaoszczędza to czas i pieniądze producentów rolnych. Istotne dla planowania przestrzennego są również siedliska różnych gatunków roślinności, nierzadko otoczonych ochroną prawną. Wiedza na ich temat oraz zobrazowania pozyskiwane za pomocą dronów, są solidną podstawą zrównoważonego rozwoju.

Zobrazowania pozyskane za pomocą technologii  kamer termowizyjnych
i samolotów  bezzałogowych wykorzystuje się również do inwentaryzacji szkód łowieckich. Dzięki połączeniu wykonywanych zdjęć z danymi GPS, można dokładnie określić na mapie, powierzchnie powstałych uszkodzeń.